+31 6 33954055

info@jezusredt.nu

Dit is een lijst met profetieën in de Joodse schriften (het oude testament) over de HEERE JEZUS CHRISTUS(1) Neem de tijd om het biddend te lezen en te toetsen. Ondanks grote zorgvuldigheid kunnen er fouten in dit artikel geslopen zijn, voel je vrij deze te melden. Dat je een bijdrage mag leveren aan je geloofsopbouw! (Romeinen 10:17)

  • “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3:16)
  • “U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,…” (Joh. 5:39)
  • “Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede.” (1 Thess. 5:20,21)
  • “…Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” (Op. 19:10)
  • “Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,…” (Job 19:25)

Genesis (Hebreeuws B’resheet: ‘inden beginne’)

is circa rond 1450 – 1410 v. Chr. door Mozes geschreven. Het speelt zich af in het gebied dat tegenwoordig het Midden-Oosten wordt genoemd. Het verhaalt van de schepping en de aartsvaders tot en met Jozef en het ontstaan van het volk Israël.

1. Gen. 3:15 …haar nageslacht/haar zaad (maagdelijke geboorte)… Luk. 1:35; Matt.1:18 – 20
2. Gen. 3:15 …zal Satans kop vermorzelen… Heb. 2:14; 1 Joh. 3: 8
3. Gen. 5:24; 2 Koningen 2:11 … de opname van het lichaam in de hemel geïllustreerd… Mark. 16:19; Luk. 24: 50,51; Hand. 1:9
4. Gen. 9:26-27; 1 Kron. 1:4, 17, 24 …de God van Sem is de Zoon van Sem… Luk. 3:36
5. Gen. 12:3; 18:18; 22: 18 …in u/ uw nageslacht/uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden… Hand. 3:25,26; Gal. 3:8, 16
6. Gen. 12:7; Deut. 34:4 …de belofte gemaakt aan Abrahams nageslacht/zaad… Gal. 3:8,16,29
7. Gen. 14:18; Ps. 110:4 …een priester naar de ordening van Melchizedek… Hebr. 5:6; 6:20; 7:1 -3, 10,11,15,17,21
8. Gen. 14:18; Ps. 76:3 …en koning van Jeruzalem… Hebr. 7:2
9. Gen. 14:18 …een voorafschaduwing van het laatste avondmaal… Matt. 26:26-29; Mark. 14:22 – 25; Luk. 22: 19 – 20; 1 Kor. 11:23 – 26
10. Gen. 17:19; 21:12, 22:18; 26:2 – 5 …het nageslacht/zaad van Izaäk… Rom. 9:7; Hebr. 11:18
11. Gen. 22:8; Ex. 12:3; Jes. 53:7 …het Lam van God belooft… Joh. 1:29,36; Hand. 8:32
12. Gen. 49:10 …de tijd van Zijn komst… Dan. 9:24; Luk. 2:1 – 7; Matt.5:17 (vervullen); Gal. 4:4 (volheid van de tijd)
13. Gen. 49:10; Micha 5:1 …het zaad van Juda… Matt. 2:6; Luk. 3:33
14. Gen. 49:10(2) …totdat Silo (de vredesstichter, de rustbrenger, de Messias) komt… Joh. 17:3 (Messias gezonden)
15. Gen. 49:10 …voordat Juda zijn scepter kwijtraakt… Joh. 11:48
16. Gen. 49:10; Ps. 2:8; 22:28; 72:8 …Hem zullen de volken gehoorzamen… Joh.10:16; Op. 2:26 – 27

(1) De lijst pretendeert niet volledig te zijn, fouten voorbehouden. Overgenomen, vertaald en bewerkt van: www.bibleprobe.com
(2) Dit gedeelte is wel het beroemdste crux interpretum (kruispunt van interpretaties, volgens sommigen voor meerdere uitleg vatbaar) van het OT genoemd.

Exodus (Sh ’mot: ‘namen’, Ex. 1:1)

is circa rond 1450 – 1410 v. Chr. door Mozes geschreven. Gods volk is een slavenvolk in Egypte, God zal hen bevrijden. Waarschijnlijk is dit gebeurd in 1401 v. Chr. (1 Kon. 6:1, 480 jaar na 1401 is 966 v. Chr., de datum dat de bouw van de tempel van Salomo gedateerd wordt).

17. Ex. 3:13,14 …Hij is de grote ‘IK BEN’… Joh. 4:26; 18:6
18. Ex. 12:5; Mal. 1:8 …een lam zonder enig gebrek/een volkomen lam… 1 Petr. 1:29
19. Ex. 12:13 …het bloed van het Lam beschermt ons… Rom. 5:9
20. Ex. 12:21 – 27 …Christus is ons paaslam/Pascha (sloeg over)… 1 Kor. 5:7
21. Ex. 12:46; Num. 9:12; Ps. 34:21 …geen been mag gebroken worden… Joh. 19:31 – 36
22. Ex. 13:2; 34:19; Lev. 27:6; Num. 3:13; 8:17 …heiliging van de eerstgeboren Zoon… Luk. 2:23
23. Ex. 15:6; Ps. 118: 15, 16 …Uw rechterhand… Hand. 7:55,56
24. Ex. 15:11 …Zijn heilige karakter… Luk. 1:35; Hand. 4:27
25. Ex. 17:6 …de geestelijke rots van Israël… 1 Kor. 10:4
26. Ex. 17:6 …water zodat het volk kan drinken… Joh. 6:35; 7:37 – 38
27. Ex. 30:10 …voorafschaduwing van de dood van Christus die voor eeuwig verzoening zou brengen… Joh. 14:6; Hebr. 9: 7 -14
28. Ex. 33:19 …Zijn genadige karakter… Luk. 1:72

Levicus (Vayikra: ‘en Hij riep’, Lev. 1:1, Ex. 3:4, 19:3, 24:16)

is circa rond 1445 – 1444 v. Chr. door Mozes geschreven. Israël is aan de voet van de Berg Sinaï. God leert Zijn vol hoe ze heilig moeten leven.

29. Lev. 4:21; 16:27; Num. 19:3 …lijden buiten het kamp… Matt. 27:33; Mark. 15:22; Luk. 23:33; Joh. 19:17; Hebr. 13:11,12
30. Lev. 13:2; 14:2,11 …de genezing van melaatsheid aan de priester tonen… Matt. 8:1-4; Mark. 1:40-44 Luk. 5:12 – 14
31. Lev. 16:15 – 17, 34 …voorafschaduwing van de dood van Christus die voor eeuwig verzoening zou brengen… Joh. 14:6; Hebr. 9: 7 -14
32. Lev. 17:11 …het leven van het vlees is in het bloed… Joh. 6:53,54
33. Lev. 17:11 …het is het bloed dat verzoening brengt… Matt. 26:28; Mark. 10:45
34. Lev. 23:5 …tegen het vallen van de avond (letterlijk: tussen twee avonden)… Luk. 23:44,45
35. Lev. 23: 36 – 37; Jes. 12:3; 55:1 …plengoffers op het Loofhuttenfeest: elke dag van het feest haalde een priester met een gouden kruik water uit de vijver van de Siloam en goot dit uit aan de westzijde van het altaar… Joh. 6:35; 7:37; Op. 22:17

Numeri (B’midbar: ‘in de wildernis’, zowel fysiek als geestelijk is dit de plaats waar het volk Israël rondtrekt, Deut. 32:10)

is circa rond 1450 – 1410 v. Chr. door Mozes geschreven. Israël verblijft in de Sinaï woestijn en de gebieden ten Oosten en ten Zuiden van Kanaän.

36. Num. 9:12; Ex. 12:46; Ps. 34:21 … geen been mag gebroken worden… Joh. 19:31 – 36
37. Num. 19:3; Lev. 4:21; 16:27…lijden buiten het kamp… Matt. 27:33; Mark. 15:22; Luk. 23:33; Joh. 19:17; Hebr. 13:11,12
38. Num. 20:8 – 11; Ex. 17:6; Lev. 23: 36 – 37 …water uit de rots… Joh. 6:35, Joh. 7:37
39. Num. 21:9 (2 Kon. 18:4)…de koperen slang op de staak werd verhoogd/Christus werd verhoogd… Joh. 3: 14 – 18; 8:28; 12:32
40. Num. 24:8; Hos. 11:1 …God heeft Hem uit Egypte geleid… Matt. 2:14,15
41. Num.24:17 …tijd: “Ik zal Hem zien, maar niet nu”… Gal. 4:4
42. Num. 24:17 …er zal een ster uit Jakob voortkomen… Matt. 2:2; Luk. 1:33,78; 2 Petr. 1:19; Op. 22:16

Deuteronomium (D’varim: ‘woorden, Deut. 1:1)

is circa rond 1407 – 1406 v. Chr. door Mozes geschreven. Israël staat op het punt het beloofde land binnen te gaan.

43. Deut. 18:15 …een profeet uit uw midden… Joh. 1:46 (uit Nazareth); 6:14; 9:17; Luk. 7:16; 24:19; Hand. 3:22; 7:37
44. Deut. 18:15 – 19 …Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven… Joh. 4:25; 5: 45 -47
45. Deut. 18:18 …door de Vader gezonden om Zijn Woord te spreken… Joh. 7:16; 8:28; 12:49; 14:10,24
46. Deut. 18:19; Ps. 10:13,15 …van wie niet luistert (en doet), zal God rekenschap eisen… Hand. 3:23; Hebr. 12:25
47. Deut. 21:23 …zijn dode lichaam mag niet aan een paal overnachten… Matt. 27: 57 – 60
48. Deut. 21:23 …vervloekt is hij die aan een paal hangt… Gal. 3:10 – 13

Ruth

is geschreven rond 1375 – 1050 v. Chr., sommigen denken door Samuel, maar aspecten van het verhaal doen vermoeden dat het geschreven is na de dood van Samuel. Het is een donkere tijd in Israël: de mensen leven voor zichzelf en niet meer voor God

49. Ruth 4:4-9 …voorafschaduwing van de lossing door Christus… Ef. 1:3 – 7

1 Samuel

is waarschijnlijk door Samuel geschreven, maar bevat ook geschriften van de profeten Nathan en Gad (1 Kron. 29:29) begint in de tijd van de Richters circa rond 1375 v. Chr. en beschrijft Israëls overgang van een theocratie naar een monarchie.

50. 1 Sam. 2:10; Ps. 2:6; 45:8; Jes. 61:1 …door God tot koning gezalfd… Luk. 4:18; Hand. 10:38

2 Samuel

is geschreven rond 930 v. Chr. (kort na Davids regeerperiode 1050 -970 v. Chr.), het is niet bekend door wie. Sommigen denken dat Nathans zoon Zabud mogelijk de schrijver is (1 Kon. 4:5), maar het boek bevat ook geschriften van de profeten Nathan en Gad (1 Kron. 29:29). Het gaat over het land Israël tijdens de regering van David

51. 2 Sam.7:12; 1 Kron. 7:11 …de nakomeling/het zaad van David (kan ook betrekking hebben op Salomo 1 Kon. 8:20)… Matt.1:1; Luk. 1:31,32
52. 2 Sam. 7:13,16; Jess. 11:10 …Davids troon zal voor eeuwig zijn… Luk. 3:31; Rom. 15:12; Op. 5:5; 22:16
53. 2 Sam. 7:14 …de Zoon van God… Luk. 1:32
54. 2 Sam. 23:2 – 4 …Hij is de rots… 1 Kor. 10:4
55. 2 Sam. 23:2 – 4 …zal als ‘het licht van de morgen’ zijn… Op. 22:16

2 Koningen

schrijver is onbekend. Mogelijk Jeremia of een aantal profeten. Het vroeger verenigde volk van Israël is al meer dan 100 jaar verdeeld in twee koninkrijken: Israël en Juda (930 v. Chr.)

56. 2 Kon. 2:11; Gen. 5:24 …de opname van het lichaam in de hemel geïllustreerd… Mark. 16:19; Luk. 24: 50,51; Hand. 1:9

1 Kronieken

is volgens de Joodse traditie door Ezra geschreven. Het is geschreven rond 430 v. Chr. en gaat over gebeurtenissen die plaatsvonden vanaf ongeveer 1000 -960 v. Chr. Gods volk wordt verenigd en Davids Koninklijke geslacht gevestigd.

57. 1 Kron. 17:11; 2 Sam. 7:12 …de nakomeling/het zaad van David … Matt. 1:1; Luk. 1:31,32
58. 1 Kron. 17:12,13 …Zijn troon voor eeuwig bevestigen… Luk. 1:32, 33
59. 1 Kron. 17:13; Ps. 89:27 …Ik zal hem tot een Vader zijn, en Híj zal Mij tot een zoon zijn… Hebr. 1:5

Job

dateert uit circa 2000 – 1800 v. Chr. (het is het oudste boek uit de Bijbel), het is onbekend wie het geschreven heeft. Mogelijke auteurs zijn: Job, Mozes, Salomo of Elihu. Centraal staat de vraag: waarom moet de rechtvaardige lijden?

60. Job 16:10; Jes. 50:6b …geslagen op Zijn wangen… Mark. 14:65; Joh. 19:3
61. Job 19:23 – 27 …de opstanding voorzegt… Joh. 5:24 – 29; 1 Kor. 15:22 – 23

Psalmen

dateert uit de periode vanaf Mozes (rond 1440 v. Chr.) en de Babylonische ballingschap (586 v. Chr.). Het doel is om te voorzien van poëzie voor de praktijk van: lof, aanbidding en belijdenis voor God. David schreef 73 Psalmen, Asaf 12, de zonen van Korach 9 en Salomo 2.
Heman (met de zonen van Korach), Ethan en Mozes schreven er elk 1 en 51 Psalmen zijn anoniem. Het Nieuwe Testament schrijft twee van de anonieme Psalmen toe aan David (Hand. 4:25; Heb. 4:7). Het woord ‘psalm’ is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord ‘mizmoor’. Dat betekent letterlijk vertaald ‘spreekgezang met snaarbegeleiding’. In het NT wordt er 116 maal uit de Psalmen geciteerd.

62. Psalm 2:1 – 3 …de vijandschap van de koningen voorzegt… Hand. 4:25 – 28
63. Psalm 2:2 …om de titel Gezalfde te dragen… Hand. 2:36
64. Psalm 2:6 …Zijn heilige karakter (Mijn heilige berg)… Joh. 8:46; Op. 3:7
65. Psalm 2:6 …voert de titel koning… Matt. 2:2
66. Psalm 2:7 …Geliefde Zoon genoemd… Matt. 3:17
67. Psalm 2:12 …leven komt door geloof in Hem… Joh. 20:31
68. Psalm 8:3 …kleine kinderen en zuigelingen prijzen Hem… Matt. 21:14 – 16
69. Psalm 8:5, 6 …Zijn vernedering en verhoging… Luk. 24:50 – 53; 1 Kor. 15: 27
70. Psalm 8:7; Jes. 53:12a …Hem is alle macht gegeven… Matt. 11:27, 28:18; Luk. 10:22; Joh. 3:35; 17:2; 1 Kor. 15:27; Ef. 1:22; Heb. 2:8
71. Psalm 16:10 …zou geen ontbinding zien… Hand. 2:31
72. Psalm 16:9 – 11 …Zal opstaan uit de dood… o.a. Joh. 20:9
73. Psalm 17:15 … de opstanding voorzegt… Matt. 16:21; 17:22; 20:18; Mark. 8:31; 9:31; 10:33; Luk. 9:22; 18:31, 24:6
74. Psalm 22:2 …verlaten/tot zonde gemaakt (vanwege de zonden van anderen)… 2 Kor. 5:21
75. Psalm 22:2 … Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?… Matt 27:46; Mark. 15:34
76. Psalm 22:2 …godsverlatenheid/duisternis over het land… Matt. 27:45; Mark. 15:33; Luk. 23:44
77. Psalm 22:7 …mensen schudden hun hoofd en bespotten Hem… Matt. 27:39
78. Psalm 22:9, 31:15,16 …wendt je tot de Heer, Hij zal je verlossen!… Matt. 27:43
79. Psalm 22:10 …is de geboren Heiland… Matt. 1:25; Luk. 2:7
80. Psalm 22:16 …was dorstig… Joh. 19:28
81. Psalm 22:17 …hebben Zijn handen en voeten doorboord (3)… Matt 27:35; Mark 15:24; Luk 23:33; Joh 19:23,37; 20:25,27
82. Psalm 22:19 …verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot om Zijn mantel… Matt 27:35; Mark 15:24; Luk. 23:34,35; Joh 19:23,24
83. Psalm 22:28; 2:8; 72:11; 86:9 …alle volken zullen voor Hem buigen… Fil. 2:10
84. Psalm 22:31`…Het is volbracht… Joh. 17:4, 19:30
85. Psalm 23:1; Jes. 40:11; Ezech. 34:23 …Jezus is de (goede) herder… Joh. 10:11; Hebr. 13:20; 1 Petr. 5:4
86. Psalm 24:3 …Zijn verhoging voorzegt… Hand. 1:11, 2:33; Fil. 2:9
87. Psalm 27:12 …beschuldigd door valse getuigen… Matt. 26:60,61; Mark. 14:57,58
88. Psalm 30:4 …Zijn opstanding voorzegt… Hand. 2:32
89. Psalm 31:6 …In Uw handen beveel ik mijn Geest… Luk. 23:46 (ook Stefanus: Hand. 7:59)
90. Psalm 31:12; Job 19:13; Psalmen 88:9 …Zijn bekenden vluchtten van Hem… Mark. 14:50
91. Psalm 31:14 …zij smeedden plannen om Hem te doden… Joh. 11:53
92. Psalm 34:21; Ex. 12:46; Num. 9:12; Psalm 34:21 …geen been zal van Hem gebroken worden… Joh. 19:31 – 36
93. Psalm 35:11 …valse getuigen stonden tegen Hem op… Matt. 26:59,60
94. Psalm 35:19, 69:5 …Hij werd gehaat zonder reden… Joh. 15:25
95. Psalm 38:12 …Zijn bekenden staan op afstand… Luk. 23:49
96. Psalm 40:9 …Hij predikte de rechtvaardigheid in Israël… Matt. 4:17; Mark 1:15
97. Psalm 41:10 …verraden door een vertrouweling… Matt. 26:23; Joh. 13:18
98. Psalm 45:2 …woorden van genade komen van Zijn lippen… Luk. 4:22
99. Psalm 45:7 …Zijn troon bestaat in alle eeuwigheid… Hebr. 1:8
100. Psalm 45:8; Jes. 11:2; 42:1 …een bijzondere zalving van de Heilige Geest… Matt. 3:16; Hebr. 1:9
101. Psalm 45:8 …Gezalfde (Christus, Messias) genoemd… Luk. 2:11
102. Psalm 49:16 …Zijn opstanding… Hand. 2:27, 13:35; Mark. 16:6
103. Psalm 55:13 – 15 …verraden door een vriend, niet een vijand… Joh. 13:18
104. Psalm 68:19 …deelt gaven uit aan de mens… Ef. 4:7 – 16
105. Psalm 68:19 …opgevaren naar de hemel… Luk. 24:51
106. Psalm 69:5 …gehaat zonder reden… Joh. 15:25
107. Psalm 69:9 …een vreemde voor Zijn eigen broeders… Luk. 8:20,21
108. Psalm 69:10 …ijverig voor het huis van God… Joh. 2:17
109. Psalm 69:15 – 21 …de zielsangst van de Messias… Matt. 26:38; Joh. 12:27
110. Psalm 69:22 …zure wijn gegeven in Zijn dorst… Matt. 27:34
111. Psalm 69:27 …geslagen en verwond door God… Joh. 17:4, 18:11
112. Psalm 72:16 …de tarwekorrel moet in de aarde vallen… Joh. 12:24
113. Psalm 72:17 …Zijn naam verwekt nageslacht… Joh. 1:12,13
114. Psalm 72:17 …alle natiën zullen in Hem gezegend worden… Hand. 2:8 – 11, 41
115. Psalm 78:1,2 …Hij leerde in gelijkenissen… Matt. 13:34,35
116. Psalm 78:2 …Hij leerde met autoriteit… Matt. 7:29
117. Psalm 89:27 …de Messias noemt God Zijn Vader… Matt. 11:27; Luk. 10:22; Joh. 3:35
118. Psalm 89:28 …Hij is de allerhoogste van de koningen der aarde… Luk. 1:32,33
119. Psalm 89:35 – 38 …zaad van David, troon, eeuwigdurend koninkrijk… Luk. 1:32,33
120. Psalm 90:2; Micha 5:1 …Hij is eeuwig… Joh. 1:1
121. Psalm 91:11 – 12 …zou verzocht worden… Luk. 4:10,11
122. Psalm 97:9 …de verhoging voorzegt… Hand. 1:11; Ef. 1:20
123. Psalm 102:17 …verschijnt in heerlijkheid… Matt. 16:27; 24:30; 25:31; 26:64; Mark. 13:26; 14:62; Luk. 21:27; Hand. 1:11; 2 Thess. 1:10
124. Psalm102:26 – 28 …Hij is de pre-existente Zoon… Hebr. 1:10 – 12
125. Psalm 109:4 …bad voor Zijn vijanden… Luk. 23:34
126. Psalm 109:8 …een ander zou Judas zijn plaats innemen… Hand. 1:16 – 20
127. Psalm 110:1 …Davids Zoon is de HEERE… Matt. 22:43
128. Psalm 110:1 …zit aan de rechterhand van de vader… o.a. Mark. 16:19
129. Psalm 110:4 …priester naar de orde van Melchizedek… Hebr. 6:20
130. Psalm 112:4 …Hij is barmhartig, genadig en rechtvaardig… o.a. Matt. 9:36
131. Psalm 118:17,18 …de opstanding van de Messias verzekert… o.a. Luk. 24:5 – 7; 1 Kor. 15:20
132. Psalm 118:22 …de verworpen steen is de hoeksteen… Matt. 21:42,43
133. Psalm 118:26a …gezegend die komt in de naam van de HEERE!… Matt. 21:9
134. Psalm 118:26b …Hij komt als de tempel nog bestaat… Matt. 21:12 – 15
135. Psalm 132:11 …het zaad van David (de vrucht van zijn schoot)… Luk. 1:32
136. Psalm 138:1 – 6 …het oppergezag van Davids zaad verbaast koningen… Matt. 2:2 – 6
137. Psalm 147:3 …de aardse bediening van Christus beschreven… Luk. 4:18,19

(3) (22:17) zij hebben […] doorboord – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en de Septuaginta. MT (betekenis van het Hebreeuws onzeker): ‘als een leeuw’.

Spreuken

Koning Salomo schreef, verzamelde en rangschikte de meeste van deze spreuken (Spreuken 1:1, 10:1, 25:1 en Prediker 12:9) in het begin van zijn regeerperiode (circa 900 v. Chr.). Doel is om door de vreze des HEEREN, de wijsheid van God in je leven toe te kunnen passen (Spreuken 1:7, 8:13). Salomo stond bekend om zijn wijsheid (1 Kon. 4:34), hij had God hier om gevraagd, en het gekregen (1 Koningen 3:1 – 15).

138. Spreuken 8:22 – 23 …de Messias is eeuwig, Zijn zalving… Joh. 1:1, 17:5,24; Kol. 1:15 – 19; Hebr. 1:1 – 5
139. Spreuken 30:4 …Hij is de Zoon van God… o.a. Joh. 3:13; Rom. 1:2 – 4; 2 Petr. 1:17

Hooglied

is geschreven door Salomo aan het begin van zijn regeringsperiode (circa 900 v. Chr.). Het beeld van de bruidegom en de bruid is een beeld van Christus en de gemeente: de bruiloft van het Lam (Openbaring 19:6 – 10)
140. Hooglied 5:16 …de heiligheid, schoonheid en heerlijkheid van de Messias… o.a. Op. 1:9 -18

Jesaja

is geschreven door de profeet Jesaja, de zoon van Amoz (1:1). Hoofdstukken 1 t/m 39 zijn geschreven rond 700 v. Chr. En de hoofdstukken 40 t/m 66 zijn waarschijnlijk geschreven rond 681 v. Chr. Jesaja riep het volk van Juda op naar God terug te keren en profeteert over de redding van de Messias. Jesaja profeteerde in Juda, het Zuidelijke koninkrijk, onder de koningen (zie Jes. 1:1): Uzzia (omstreeks 767 v. Chr. – 740 v.Chr.), Jotham (omstreeks 740 v. Chr. tot 732 v. Chr.), Achaz (omstreeks 732 v. Chr. tot 716 v. Chr.) en Hizkia (omstreeks 715 – 687 v. Chr.).
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5)

141. Jes. 2:2 – 4 …bekering van de natiën… Luk. 24:27
142. Jes. 4:2 …de Messias regeert…
143. Jes. 5:1 – 6 …de wijngaard van de Zoon van God: een gelijkenis over oordeel…
144. Jes. 6:1 …Jesaja zag Zijn glorie… Joh. 12:40 – 41
145. Jes. 6:9 – 10 …gelijkenissen worden niet begrepen… Matt. 13:13 – 15
146. Jes. 6:9 – 12 …blind voor Christus en doof voor Zijn woorden… Hand. 28: 23 – 29
147. Jes. 7:14 …maagdelijke zwangerschap… Luk. 1:35
148. Jes. 7:14, 8:8 …Immanuel – God met ons… Matt. 1:18 -23; Luk. 1:31
149. Jes. 8:14 …steen des aanstoot, struikelblok… 1 Petr. 2:8
150. Jes. 9:1,2 …Zijn bediening begint in Galilea… Matt. 4:12 – 17
151. Jes. 9:5 …als mensenkind geboren… Luk. 1:31
152. Jes. 9:5 …een Zoon van de allerhoogste… Luk. 1:32; Joh. 1:14; 1 Tim. 3:16
153. Jes. 9:5 …verklaard tot Zoon van God met kracht… Rom. 1:3,4
154. Jes. 9:5 …Wonderlijk… Luk. 4:22
155. Jes. 9:5 …Raadsman… Matt. 13:54
156. Jes. 9:5 …Sterke God… Matt. 11:20
157. Jes. 9:5 …Eeuwige vader… Joh. 8:58
158. Jes. 9:5 …Vredevorst… Joh. 16:33
159. Jes. 9:6 …een eeuwigdurend koninkrijk… Luk. 1:32,33
160. Jes. 9:6 …Zijn rechtvaardige karakter… Joh. 5:30
161. Jes. 9:6 …geen einde aan Zijn regering, troon en vrede… Luk. 1:32,33
162. Jes. 11:1; 60:21; Zach. 6:12 …Nazareth (geheiligd; afgezonderd; spruit; scheut)… Matt. 2:23
163. Jes. 11:1 …een twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaï… Luk. 3: 23, 32
164. Jes. 11:2 …gezalfd door de Geest… Matt. 3:16,17
165. Jes. 11:2 …Zijn karakter van wijsheid en inzicht… Joh. 4:4 – 26
166. Jes. 11:5 …Zijn karakter van waarheid… Joh. 14:6
167. Jes. 11:10 …de heidenvolken zoeken Hem… Joh. 12: 18 – 21
168. Jes. 12:2 …God is mijn heil – Jezus (De HEERE is mijn redding)… Matt. 1:21
169. Jes. 16:4,5 …regeert genadevol…Luk. 1:31 – 33
170. Jes. 22:21 – 25 …als een pin in een stevige plaats vastslaan/de sleutel van David… Op. 3:7
171. Jes. 25:8; Hos. 13:14 …de opstanding voorzegt… 1 Kor. 15:54; Hebr. 2:14
172. Jes. 26:19 …Zijn opstandingskracht voorzegt… Joh. 11:43,44
173. Jes. 28:16 …de Messias is de kostbare hoeksteen… Hand. 4:11,12
174. Jes. 29:13 …Hij voorzag hypocriete gehoorzaamheid aan Zijn woord… Matt. 15:7 – 9
175. Jes. 29:14 …de ‘wijzen’ zullen verbijsterd zijn door het Woord… 1 Kor. 1:18 – 31
176. Jes. 32:2 …die Man zal een beschutting zijn… Matt. 23:37
177. Jes. 33:22 …de HEERE is onze Koning… 1 Tim. 6:15
178. Jes. 35:4 …Hij komt om u te verlossen… Matt. 1:21
179. Jes. 35:5,6 …een bediening van wonderen… Matt. 11:4 – 6
180. Jes. 40:3,4 …door een voorbode voorafgegaan… Joh. 1:23
181. Jes. 40:9 …Zie, uw God!… Joh. 1:36, 19:14
182. Jes. 40:11 …de goede herder… Joh. 10:10 – 18
183. Jes. 42: 1 – 4 …de Knecht als een trouwe en geduldige verlosser… Matt. 12:18 – 21
184. Jes. 42:2 …zachtmoedig en nederig… Matt. 11:28 – 30
185. Jes. 42:4 …de natiën verwachten Zijn onderwijs… Joh. 12:20 – 26
186. Jes. 42:6 …het Licht (de redding) van de heidenen… Luk. 2:32
187. Jes. 42:1,6 …Hij heeft een wereldwijde compassie… Matt. 28:19,20
188. Jes. 42:7 …blinde ogen gaan open… Joh. 9:1 – 39
189. Jes. 42:13 – 25 …de Messias bij Zijn wederkomst… o.a. Op. 14:14 – 20
190. Jes. 43:11 …Hij is de enige redding… Hand. 4:12
191. Jes. 44:3 …Hij stuurt de Geest van God… Joh. 16:7,13
192. Jes. 45:23 …Hij is de rechter… Joh. 5:22; Rom. 14:11
193. Jes. 48:12 …Hij is de eerste en de Laatste… Joh. 1:30; Op. 1:8,17
194. Jes. 48:17 …Hij kwam als een leraar… Joh. 3:2
195. Jes. 49:1 …geroepen vanaf de moederschoot… o.a. Matt. 1:18
196. Jes. 49:5 …vanaf de moederschoot Knecht… Luk. 1:31; Fil. 2:7
197. Jes. 49:6 …Hij is redding voor Israël… Luk. 2:29 – 32
198. Jes. 49:6 …Hij is het Licht voor de heidenen… Hand, 13:47
199. Jes. 49:6 …Hij is de redding tot de einden der aarde… Hand. 15: 7 – 8
200. Jes. 49:7 …verafschuwd door het volk… Joh. 8:48 – 49
201. Jes. 50:3 …de hemel is in het zwart gehuld bij Zijn vernedering… Luk. 23:44,45
202. Jes. 50:4 …Hij onderwijst hen die moe zijn… Matt. 11:28,29
203. Jes. 50:5 …Zijn absolute gehoorzaamheid… Matt. 26:39
204. Jes. 50:6a …Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan… Matt. 27:26
205. Jes. 50:6b; Job 16:10 …geslagen op Zijn wangen… Mark. 14:65; Joh. 19:3
206. Jes. 50:6c …bespuugd… Matt. 27:30
207. Jes. 52:4,5 …plaatsvervangend lijden… Mark. 15:3,4,27,28; Luk. 23:1-25,32 – 34
208. Jes. 52:7 …Hij brengt een goede boodschap van vrede… Luk. 4:14,15
209. Jes. 52:13 …de knecht verhoogd… Hand. 1:8 – 11; Ef. 1:19 – 22
210. Jes. 52:13 …Zie, mijn knecht… Matt. 17:5; Fil. 2:5 – 8
211. Jes. 52:14 …de Knecht afschuwelijk mishandelt… Matt. 26. 67,68; Luk. 18:31 – 34
212. Jes. 52:15 …naties zijn sprakeloos door de boodschap van de knecht… Rom. 15:18 – 21
213. Jes. 52:15 …besprenkelen, Zijn bloed brengt verzoening voor iedereen… Op. 1:5
214. Jes. 53:2a …Hij groeide op in een arm gezin… Luk. 2:7
215. Jes. 53:2b …uiterlijk van een gewoon mens… Fil. 2:7,8
216. Jes. 53:3a …veracht… Luk. 4:28,29
217. Jes. 53:3b …verworpen… Matt. 27:21 – 23
218. Jes. 53:3c …groot smart en verdriet… Luk. 19:41,42
219. Jes. 53:3d …mensen wilden niet met Hem geassocieerd worden… Mark. 14:50 – 52
220. Jes. 53:4a …Hij zou een bediening van genezing hebben… Luk. 6:17 – 19
221. Jes. 53:4b …Hij draagt de zonden van de wereld… 1 Petr. 2:24
222. Jes. 53:4c …door God verdrukt… Matt. 27:41 – 43
223. Jes. 53:5a …droeg de straf voor onze zonden… Luk. 23:33
224. Jes. 53:5b …Zijn offer bracht vrede tussen God en de mens… kol. 1:20
225. Jes. 53:5c …Zijn rug zou geslagen worden… Matt. 27:26
226. Jes. 53:6a …Hij zou de zonde dragen voor de gehele wereld… Gal. 1:4
227. Jes. 53:6b …Het is Gods wil dat Hij de zonden van de wereld zou dragen… 1 Joh. 4:10
228. Jes. 53:7a …verdrukt en mishandelt… Matt. 27:27 – 31
229. Jes. 53:7b …zweeg voor Zijn aanklagers… Matt. 27:12
230. Jes. 53:7c …offerlam… Joh. 1:29
231. Jes. 53:8a …opgesloten en vervolgd… Matt. 26:47, 27:31
232. Jes. 53:8b …wie zal Zijn leeftijd uitspreken?… Joh. 8:58
233. Jes. 53:8c …Hij zou geoordeeld worden… Joh. 18:13 – 22
234. Jes. 53:8d …vermoord… Matt. 27:35,50
235. Jes. 53:8e …stierf voor de zonden van de wereld… 1 Joh. 2:2
236. Jes. 53:9a …in het graf van een rijke gelegd… Matt. 27:57 – 60
237. Jes. 53:9b …Hij is onschuldig… Matt. 27:11 – 26
238. Jes. 53:9c …geen bedrog in Zijn mond… Joh. 18:38
239. Jes. 53:10a …Gods wil dat hij stierf voor de mens… Matt. 20:22; 26:39; Joh. 18:11
240. Jes. 53:10b …een zondoffer… Matt. 20:28
241. Jes. 53:10c …opstanding ten eeuwig leven (zalig worden)… Mark. 16:16
242. Jes. 53:10d …Hij zal voorspoedig zijn… Joh. 17:1 – 5
243. Jes. 53:11a …de moeitevolle inspanning van Zijn ziel… Joh. 12:27
244. Jes. 53:11b …Gods Knecht… Rom. 5:18,19
245. Jes. 53:11c …Hij zal de mens rechtvaardigen voor God… Rom. 5:8,9
246. Jes. 53:11d …droeg de zonden voor de hele wereld… Hebr. 9:28
247. Jes. 53:12a …verhoogt door God vanwege Zijn offer… Matt. 11:27, 28:18; Luk. 10:22; Joh. 3:35; 17:2; 1 Kor. 15:27; Ef. 1:22; Heb. 2:8
248. Jes. 53:12b …Hij heeft Zijn leven gegeven voor de mens… Luk. 23:46
249. Jes. 53:12c …onder de overtreders is geteld… Luk. 23:32
250. Jes. 53:12d …droeg de zonde voor de gehele mensheid… 2 kor. 5:21
251. Jes. 53:12e …gebeden heeft voor de zondaars… Luk. 23:34
252. Jes. 55:1 …laat iedereen komen die dorstig is… Joh. 7:37
253. Jes. 55:3 …opgewekt door God… Hand. 13:34
254. Jes. 55:4 …een Getuige… Joh. 18:37
255. Jes. 55:5 …het volk dat U niet kende… Handelingen
256. Jes. 59:15 – 16a …Hij kwam om redding te brengen… Joh. 6:40
257. Jes. 59:15 – 16a …Hij heeft voorspraak bij de Vader… Matt. 10:32
258. Jes. 59:20 …Hij komt naar Sion als verlosser… Luk. 2:38
259. Jes. 60:1 – 3 …heidenvolken zullen naar Zijn licht gaan… Luk. 2:32
260. Jes. 60:1 – 2a …de Geest van God is op Hem… Matt. 3:16 – 17
261. Jes. 61:1 – 2b …de Messias zou het goede nieuws brengen… Luk. 4:17 – 21
262. Jes. 61:1 – 2c …Hij bevrijdt van de banden van zonde en dood… Joh. 8:31 – 32
263. Jes. 61:1 – 2 …proclameerde een tijd van genade… Joh. 5:24
264. Jes. 62:1 – 2 …met een nieuwe naam genoemd… Luk. 2:32, Op. 3:12
265. Jes. 62:11 …Sions heil komt… Matt. 21:1 – 11
266. Jes. 63:1 – 3 …een bebloed gewaad… Op. 19:13
267. Jes. 63:8,9 …benauwd met de benauwden… Matt. 25:34 – 40
268. Jes. 65:9 …de uitverkorenen zullen erven… Rom. 11:5 – 7, Hebr. 7:14, Op. 5:5
269. Jes. 65:17 – 25 …een nieuwe hemel en een nieuwe aarde… 2 Petr. 3:13, Op. 21:1
270. Jes. 66:18,19 …alle natiën komen tot God… Nieuwe Testament

Jeremia

is geschreven tijdens de dienst van de profeet Jeremia (ongeveer 627 – 586 v. Chr.). Het is geschreven voor het Zuidelijke koninkrijk (Juda) en Jeruzalem. Het doel is om Gods volk op te roepen te breken met hun zonde, zich te bekeren en tot God terug te keren. Jeremia diende onder Juda ’s vijf laatste koningen: Josia (641 – 609 v. Chr.), Joahaz (815 -801 v. Chr.), Jojakim (609 – 598 v. Chr.), Jojachin (598 v. Chr.), en Zedekia (597 – 586 v. Chr.). Daniel werd in 605 v. Chr. gevangen genomen, Ezechiël begon met profeteren in Babel in 593 v. Chr. Het volk werd in 586 v. Chr. overwonnen door Babel en Jeruzalem werd vernietigd (2 Kon. 21 – 25), pas in 538 v. Chr. keren de eerste ballingen terug in Juda. Zefanja profeteerde voor Jeremia en Habakuk was een tijdgenoot van Jeremia.

271. Jer. 23:5 – 6a …afstammeling van David… Luk. 3:23 – 31
272. Jer. 23:5 – 6b …de Messias is God… Joh. 13:13, 1 Tim. 3:16
273. Jer. 23:5 – 6c …de Messias is God en mens… Joh. 1:14; 1 Tim. 3:16
274. Jer. 30:9 …een geboren Koning… Op. 1:5
275. Jer. 31:15 …de slachting van de kinderen… Matt. 2:16 -18
276. Jer. 31:22 …geboren uit een maagd… Matt. 1:18 – 20
277. Jer. 31:31 …de Messias is het nieuwe verbond…Matt. 26:28
278. Jer. 33:14 – 15 …afstammeling van David… Luk. 3:23 -31

Klaagliederen

De profeet Jeremia schreef Klaagliederen kort na de val van Jeruzalem in 586 v. Chr. Jeruzalem was vernietigd door Babel, en haar inwoners waren gedood, gemarteld of gevangen genomen. Doel is om het volk te leren dat het door ongehoorzaamheid aan God onheil over zich afroept en laten zien dat God (de HEERE JEZUS) lijdt als Zijn volk lijdt:
“Mijn ogen zijn verteerd door tranen, kaph
mijn binnenste is vol onrust.
Mijn ingewanden zijn ter aarde uitgestort,
vanwege de breuk van de dochter van mijn volk,
om het bezwijken van kind en zuigeling
op de pleinen van de stad.” (Kl. 2:11)

279. Kl. 3:25; Jes. 25:9 …de genade van God en de Messias… Luk. 2:38; 1 Thess. 1:10; Hebr. 9:28, 10:37; 1 Petr. 1:13
280. Kl. 3:30; Jes. 50:6; Micha 5:1 …Zijn lijden… Matt. 26:67

Ezechiël

profeteerde voor hen die in Babel in Ballingschap waren na de val van Jojachin. Ezechiël ging zelf rond 597 v. Chr. in ballingschap naar Babel en begon met profeteren in 593 v. Chr. hij beëindigt zijn optreden in

571 v. Chr. Het doel van zijn optreden is: om Gods oordeel over Israël en andere volken aan te kondigen en het voorspellen van de uiteindelijke verlossing van Gods volk.
281. Ez. 1:26, Dan. 7:13,14 …de Messias is de Zoon des mensen… Hebr. 1:8, 8:1; Op. 5:13
282. Ez.11:17 – 20 …de Messias zal Zijn volk bekeren… Hand. 22:38
283. Ez. 11:17 – 20 …een nieuw hart en een nieuwe Geest…
284. Ez. 16:60 …het nieuwe verbond… Matt. 26:28
285. Ez. 17:22 – 24 …afstammeling van David… Luk. 3:23 – 31
286. Ez. 21:26,27 …de nederige werd verhoogd… Luk. 1:52
287. Ez. 34:23,24 …afstammeling van David… Matt. 1:1

Daniël

schreef zijn boek rond 535 v. Chr. over gebeurtenissen van circa 605 – 535 v. Chr. Hij schreef zijn boek voor de andere ballingen in Babel en Gods volk overal ter wereld. Daniel was in 605 v. Chr. door Nebukadnezar II (605 – 562 v. Chr.) gevangen genomen en naar Babel gedeporteerd. Daar heeft hij circa zestig jaar gediend aan het hof van resp. Nebukadnezar II, Belsazar, Darius en Kores. Daniels visioenen over de eindtijd (Dan. 8 – 12) werpen een licht op Gods plannen voor de eeuwen en ze bevatten ook een directe voorspelling van de Messias.

288. Dan. 2:34,35 …steen niet door mensenhanden afgehouwen… Hand: 4:10 – 12
289. Dan. 2:44,45 …Zijn koninkrijk triomfeert en is voor eeuwig… Luk. 1:33; 1 Kor. 15:24; Op. 11:15
290. Dan. 7:13,14a …Hij zou opstijgen tot in de hemel… Hand. 1:9 – 11
291. Dan. 7:13 – 14b …zeer hoog verheven… Ef. 1:20 – 22
292. Dan. 7:13 – 14c …Zijn heerschappij is eeuwig… Luk. 1:31 – 33
293. Dan. 7:27 …het koninkrijk is voor de heiligen… Luk. 1:33; 1 Kor. 15:24; Op. 11:15
294. Dan. 9:24a …een einde aan de zonde… Gal. 1:3 – 5
295. Dan. 9:24b …Hij is heilig… Luk. 1:35
296. Dan. 9:25; Neh. 2:1 – 8 (4) …verkondigd aan Zijn mensen 483 jaar (tot op de dag nauwkeurig) na het bevel Jeruzalem te herbouwen… Joh. 12:12 – 13
297. Dan. 9:26a …vermoord… Matt. 27:35
298. Dan. 9:26b …stierf voor de zonden van de wereld… Heb. 2:9
299. Dan. 9:26c …vermoord voor de vernietiging van de tempel (5)… Matt. 27:50,51 (Boog van Titus)
300. Dan. 10:5,6 …de Messias in een verheerlijkte staat… Op. 1:13 – 16

(4) Een Joods jaar duurt 360 dagen, 360 x 483 jaar = 173.880 dagen, het twintigste jaar van koning Arthahsasta in de maand Nisan betreft een datum tussen 20 maart of 18 april 446 v. Chr. tel hier 173.880 dagen bij op en je komt uit op een datum tussen: 13 April 31 en 12 Mei 31 na Chr.

(5) In 70 n. Chr. verwoeste Titus (Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus; 30 december 39 – 13 september 81) de tempel en Jeruzalem, de Boog van Titus herinnert aan het neerslaan van de opstand van Juda en de vernietiging van Jeruzalem en de tempel

Hosea

deed in circa 715 v. Chr. Verslag van de gebeurtenissen rond 753 – 715 v. Chr. Hij wilde Gods liefde voor Zijn zondige volk zichtbaar maken. Hosea kreeg de opdracht een overspelige vrouw te beminnen als beeld voor de liefde en vergeving van God voor Zijn volk (Hosea 3:1)

301. Hosea 3:5 …Israël hersteld… Joh. 18:37; Rom. 11:25 – 27
302. Hosea 11:1, Num. 24:8 …vlucht naar Egypte… Matt. 2:14
303. Hosea 13:14 …Hij zou de dood verslaan… 1 Kor. 15:55 – 57

Joël

profeteerde rond 835 – 796 v. Chr. Hij moest de mensen in Juda waarschuwen voor Gods komende oordeel over hun zonden en hen oproepen zich te bekeren.

304. Joël 2: 28 – 32 …belofte van Geest… Hand. 2:16 – 21; Rom. 10:13
305. Joël 2:32 …verlossing voor alle mensen… Rom. 10:12,13

Amos

profeteerde rond 760 – 750 v. Chr. en kondigde Gods oordeel over het Noordelijk koninkrijk Israël aan, vanwege hun zelfvoldaanheid, afgoderij en de verdrukking van de armen.

306. Amos 8:9 …zonsverduistering… Matt. 24:29; Hand. 2:20; Op. 6:12 (moet nog vervuld worden)
307. Amos 9:11,12 …de vervallen hut van David wordt opgericht… Hand. 15:14 – 18

Obadja

is weinig bekend. Hij profeteerde waarschijnlijk tijdens de regering van Joram in Juda rond 853 – 841 v. Chr. of in Jeremia’s tijd rond 627 – 586 v. Chr. hij profeteerde Gods oordeel over de Edomieten (Gen. 25:30, Gen. 36) en de joden in Juda.

308. Obadja 1:17 – 21 …het toekomstige Messiaanse rijk… Luk. 1:32; Hebr. 12:22; Op. 11:15,14:1,21:27

Jona

profeteerde rond 785 – 760 v. Chr. Hij profeteerde ten tijde van Jerobeam II (2 Kon. 14:23 – 25). Assyrië was de grootste vijand van Israël en versloeg Israël in 722 v. Chr. Jona moest van God naar Ninevé, maar wilde niet. Op wonderlijke wijze komt hij er toch (Jona 1:17). Ninevé werd gesticht door Assur de zoon van Noach (Gen. 10:11,12). De inwoners van Ninevé bekeren zich na de boodschap van Jona, maar die bekering houdt blijkbaar geen stand: werd uiteindelijk in 612 v. Chr. verwoest door de Babyloniërs (koning Nabopolassar) en de Meden (Cyaxares II). De val van Ninevé betekent de ondergang van het Assyrische Rijk.

309. Jona 1:17 …de opstanding voorzegt… Matt. 12:39 – 41, 16:4
310. Jona 2:2 – 7 …de opstanding voorzegt… Matt. 12:39 – 41, 16:4

Micha

riep op tot bekering en het aanbod van vergeving. Hij riep hiertoe op rond 742 – 687 v. Chr. Micha was een tijdgenoot van Jesaja, Amos en Hosea.
“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” (Micha 6:8).

311. Micha 2:12,13 …Israël verzameld… Joh. 10:14,26
312. Micha 4:1 – 8 …het koninkrijk gevestigd – plaats van geboorte is Bethlehem … Luk. 1:33; Matt. 2:1; Luk. 2:4,10,11
313. Micha 5:1 … plaats van geboorte is Bethlehem… Matt. 2:1,2,6; Joh. 7:42
314. Micha 5:3 …Gods dienaar… Joh. 15:10
315. Micha 5:2c …eeuwig… Joh. 8:58

Habakuk

profeteerde voor Juda, het Zuidelijk Koninkrijk, omstreeks 612 – 588 v. Chr. Babel werpt het Assyrische bewind omver in 626 v. Chr. en is de opnieuw de wereldmacht geworden (Nieuw-Babylonische Rijk 626-539 v.Chr.). Juda is een provincie van dat rijk. Koning Zedekia (2 Kon. 24:17) komt in opstand tegen Babel (2 Kon. 24:20) en in 597 v. Chr. verwoest Nebukadnezar de tempel en voert het volk in ballingschap.

316. Hab. 2:14 … de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE… Rom. 11:26; Op. 21:23 – 26

Haggaï

profeteerde rond 520 v. Chr. en riep het volk op om de herbouw van de tempel af te maken. De tempel was in 586 v. Chr. verwoest. De herbouw werd tegengewerkt en kwam stil te liggen (Ezra 4:4,5) Door de dienst van Haggaï (Hagg. 1:7,8) en Zacharia (Zach. 4:9) wordt de herbouw voltooid omstreeks 516 v. Chr. Zowel Haggai als Zacharia profeteerden onder de uit de Babylonische ballingschap terugkerende Joden (Ezra 1:1 – 4) in het Zuidelijke koninkrijk.

317. Hagg. 2:6 – 9 …hij zou de tweede tempel bezoeken… Luk. 2:27 – 32
318. Hagg. 2:21 – 24 …de Messiaanse koning, afstammeling van Zerubabel… Luk. 3:23 – 27

Zacharia

schreef de hoofdstukken 1 – 8 rond 520 – 518 v. Chr. en de hoofdstukken 9 – 14 rond 480 v. Chr. Hij profeteerde over de Messias en de komende verlossing.

319. Zach. 2:10 – 13 …het Lam op de troon… Op. 5:13, 6:9, 21:24
320. Zach. 3:8 …Gods dienaar… Joh. 17:4
321. Zach. 6:12 – 13 …priester en koning… Hebr. 8:1
322. Zach. 9:9a …vreugdevol begroet in Jeruzalem… Matt. 21:8 – 10
323. Zach. 9:9b …Zie, uw Koning… Joh. 12: 12,13
324. Zach. 9:9c …de Messias is rechtvaardig… Joh. 5:30
325. Zach. 9:9d …de Messias brengt verlossing… Matt. 18:11; Luk. 19:10
326. Zach. 9:9e …de Messias is nederig… Matt. 11:29
327. Zach. 9:9f …rijden op een ezel…Matt. 21:6 – 9; Joh. 12:14,15
328. Zach. 10:4 …de hoeksteen… Ef. 2:20
329. Zach. 11:4 – 6a, 10,11a …bij Zijn komst zou Israël ongeschikte leiders hebben… Matt. 23:1 – 4
330. Zach. 11:4 – 6b …verwerping zorgt ervoor dat God Zijn bescherming wegneemt… Luk. 19:41 – 44
331. Zach. 11:4 – 6c …verworpen voor een andere koning… Joh. 19:13 – 15
332. Zach. 11:7 …bediening aan ‘armen’, het gelovige overblijfsel… Matt. 9:35,36
333. Zach. 11:8a …het ongeloof dwingt de Messias hen te verwerpen…. Matt. 23:33
334. Zach. 11:8b …verworpen… Matt. 27:20
335. Zach. 11:9 …stopt Zijn bediening aan hen die hem verwerpen… Matt. 13:10,11
336. Zach. 11:10,11b …de Messias is God… Joh. 14:7
337. Zach. 11:12,13a …verraden voor dertig zilverstukken… Matt. 26:14,15 (dertig sikkel -1 sikkel is 10 a 13 gram – was de prijs voor een slaaf, Ex. 21:32)
338. Zach. 11:12,13b; 12:10c …verworpen… Matt. 26:14,15; Joh. 1:11
339. Zach. 11:12,13c …dertig zilverstukken in het huis van God geworpen… Matt. 27:3 – 5
340. Zach. 11:12,13d …werp dat de pottenbakker toe… Matt. 27:6 -10
341. Zach. 12:10a …doorstoken… Joh. 19:34 – 37
342. Zach. 12:10b, 13:7c …de Messias is God en mens… Joh. 10:30, 14:9
343. Zach. 13:7a …Gods wil dat Hij zou sterven voor de mensheid…Joh. 18:11
344. Zach. 13:7b …een gewelddadige dood… Matt. 27:35
345. Zach. 13:7c …Israël verspreid door Hem af te wijzen… Matt. 26:31 – 56, (zie voetnoot 5 bij: Dan. 9:26c)

Maleachi

profeteerde rond 430 v. Chr. en confronteerde de (uit de ballingschap teruggekeerde) Joden in het Zuidelijke koninkrijk met de verwaarlozing van de tempel en hun wereldse en valse eredienst.

346. Mal. 3:1a …de zending van Johannes de doper… Matt. 11:10; Mark. 1:2; Luk. 7:27
347. Mal. 3:1b …plotseling zal Hij naar de tempel komen die HEERE die u aan het zoeken bent… Mark. 11:15,16
348. Mal. 3:1c …Boodschapper van het nieuwe verbond… Luk. 4:43; 2 Kor. 3
349. Mal. 3:3 …gereinigd van onze zonden… Luk 1:78
350. Mal. 4:5 …een voorloper in de geest van Elia… Matt. 17:10 – 13; Luk. 1:17
351. Mal. 4:6 …de voorloper zou velen zich doen bekeren naar de rechtvaardigheid… Luk. 1:16,17

Johannes

de laatste profetie over de HEERE Jezus Christus door Johannes de doper.

352. Joh. 1:29, Jes. 53:5,7 … Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!… 1 Petr. 1:19; Op. 19:6 – 10

Geraadpleegde bronnen:

  • International Bible Society Nederland (2001) | Het leven: Studiebijbel bij de tekst van Het Boek | achtste druk februari 2009, uitgeverij Jongbloed, Heerenveen | ISBN 978 – 90 – 6539 – 005 – 9 (hieruit zijn de introducties op de Bijbelboeken overgenomen, dit is een zeer aan te bevelen studie Bijbel, voor iedereen die meer uit het Woord wil halen)
  • Stichting HSV (2010) | Bijbel, Herziene Statenvertaling | 2e druk 2011, uitgeverij Jongbloed, Heerenveen | ISBN 978 – 90 – 6539 – 351 – 7 (basiseditie zwart)
  • URL: www.bibleprobe.com

Bent u van mening dat wij uw copyright hebben geschonden? Neem dan s.v.p. contact met ons op.

Print Friendly, PDF & Email

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten